ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
พุทธศักราช ๒๕๔๓

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๓ เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมให้คนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการและการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการตามสถานศึกษา  โดยระยะเริ่มแรกได้ขอใช้สถานที่วัดมงคลชัยพัฒนา  ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นสำนักงานชั่วคราว ต่อมา นางธิดารัตน์ ชาญคณิต ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๔ ไร่ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินเป็นอาคารพาณิชย์ จำนวน ๔ คูหาที่ตั้งเลขที่ ๒๐๑๒๐๒ หมู่  ๑ ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จึงได้ย้ายจากวัดมงคลชัยพัฒนา  ตำบลเขาดินพัฒนา  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  มายังที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวแห่งใหม่ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๘

พุทธศักราช ๒๕๔๘

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดสระบุรี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘   (งบกลาง) รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษมาตรฐานส่วนหน้า จึงขอใช้ที่ราชพัสดุ (สปอ.หนองม่วงเดิม) เลขที่ ๗/๓ หมู่ ๗ ตำบลห้วยบง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา เป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่  

พุทธศักราช ๒๕๔๙

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี ได้ย้ายเข้ามาทำการที่สำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗/๓  หมู่  ๗  ตำบลห้วยบง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  ตั้งแต่วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน