วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
        พันธกิจ (Mission)
.ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
.ส่งเสริมให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะ ชีวิตและทักษะอาชีพ
.พัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ
.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบูรณาการตามหลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        เป้าประสงค์ (Goals)
.คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
.ผู้ด้อยโอกาสตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
.คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย