คนงาน

นางประนอม ด้วงเงิน
นักการภารโรง

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีจันทร์
คนครัว