พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสุวารี ฟองศรี

นางพรชนก ทองคำ

นายกิตติศักดิ์ กกนอก

นางสาวอริษา กองแก้ว

นางสาววนิสา สิงแก้ว

นางสาวนิโรบล วิชาย

นางสาวสุนิสา พุทธศรี

นางสาวศิริลักษณ์ อ่างแก้ว

นางสาวนัฐภรณ์ น้องเดชา

นางสาวพลอย ดินดำ

นางสาวอัสมา ดวงสุวรรณ์

นางสาวฟ้าใส กองแก้ว

นางสาววิไลลักษณ์ ปิ่นแก้ว

นางวีระยา กรีธาทรัพย์

นางสาวพชรมน เล็กกุล

นางสาวมั่นนฤมล เจริญสุข

นางสาวชลธิชา น้อยภูมิ

นางสาวสาธิดา งามสม

นางสาวสิริกุล พรพูนศักดิ์