คณะผู้บริหาร

นางสาวดรุณี มูลคำภา
ผู้อำนวยการ

นางสาวเนตรนภาวดี เหิรเมฆ
รองผู้อำนวยการ

นายปรเมศร์ บำรุงหนูไหม
รองผู้อำนวยการ

นายปรเมศร์ บำรุงหนูไหม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายฉัตรชัย ดีพิมาย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวมินตรา บุญสอาด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสายวลี ซื่อสัตย์
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ