ประวัติความเป็นมา
ความเป็นมา

ความเป็นมาของโครงการฯ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 อนุมัติโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล โดยให้ดำเนินการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนแต่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน ๆ ได้รับการบริการสอนเสริมขณะเข้ารับการรักษา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ซึ่งมีเจตนารมณ์เน้นการจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะมาตราที่22 และมาตราที่24 กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และพระราชบัญญัติการศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษ 2551 หมวดที่ 1 มาตราที่ 8 วรรค 2 กล่าวว่า สถานศึกษาในสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนร่วม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระ การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด และวรรค 6 ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชน หรือนักวิชาชีพเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ หรือบริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสระบุรี

2. เพื่อให้บริการสอนเสริม การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสระบุรี

3. เพื่อประสานและจัดหาสื่อ สิ่งอำนวย

ความสะดวก เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้กับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสระบุรี

คณะกรรมการดำเนินงาน


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

สพท.สบ.1

สพท.สบ.2

อบจ.สระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี

สสจ.สระบุรี

พมจ.สระบุรี

การจัดการเรียนการสอน

รับเด็กเจ็บป่วยชาย หญิง อายุระหว่าง 3 15 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น อนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกลุ่มเด็กที่ลาออกจากโรงเรียน โดยแพทย์รับไว้รักษาตัวที่โรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งแพทย์หรือพยาบาลประจำแต่ละตึก/อาคารพิจารณาจัดให้เข้าเรียนในโครงการฯ ซึ่งจะพิจารณาตามโรค / อาการเจ็บป่วยที่เด็กเป็น ได้แก่ โรคไต, โรคหัวใจ, โรคไขกระดูกฝ่อ, โรคมะเร็ง, โรคธาลัสซีเมีย, โรคเนื้องอกในสมอง และโรคทั่วไป (โรคทั่วไป หมายถึง ไข้, ไอ, ท้องเสีย, อาเจียน, ปวดหัว และประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น)

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลสระบุรี ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้นที่นักเรียนเคยได้รับการศึกษาเป็นการต่อยอดทางการศึกษาให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังฯให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่นต่อการรักษาทางการแพทย์

สถานที่จัดการเรียนการสอน / เวลาเรียน

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลสระบุรี เบอร์โทรศัพท์ 036 316555 ต่อ 1622

ปฏิบัติการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 น. 16.30 น.ทุกวันจันทร์ วันพุธ (เว้นวันหยุดราชการ)

การประสานงานกับโรงเรียนต้นสังกัด

เมื่อรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังฯ เข้าเรียนในโครงการฯ ครูประจำโครงการจะจัดทำเอกสารการแจ้งรับนักเรียนให้ทางโรงเรียนรับทราบ และขอผ่อนผันการสอบให้แก่นักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางไปสอบได้ โดยจะนำเอกสารดังกล่าวเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และรายงานต่อผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาต่อไป

ทุนการดำเนินงาน

โครงการนี้ดำเนินงานบริการด้านการศึกษาแก่เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลสระบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

1. บุคลากรครู และอุปกรณ์ทางการศึกษา จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

2. สถานที่ และอุปกรณ์ทางการศึกษา จากโรงพยาบาลสระบุรี

3. อุปกรณ์ทางการศึกษา และครุภัณฑ์ทางการศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ไฟล์แนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.31 KB