ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 620
เอกสารทุนคุณพุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.61 KB 500
แบบคัดกรองใหม่57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.52 KB 36790
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปี 2561 SAR 529
งานสื่อ และคูปองการศึกษา
แนวปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.28 KB 745
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.43 KB 658
พรบ.การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 655
ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.67 KB 734
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.83 KB 832
ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์คนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.03 KB 687
แนวทางปฏิบัติของศูนย์การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.28 KB 1209
แนวปฏิบัติสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.43 KB 591
พรบ.การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 597
ประกาศกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.67 KB 640
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.83 KB 762
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑคนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.03 KB 5673
แบบคำขอส่งคืนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.62 KB 676
แบบรับคืนสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.23 KB 559
สัญญายืมสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.14 KB 648
สัญญาค้ำประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.71 KB 634
IEPonline 506
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.81 KB 411
มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.78 KB 648
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.16 KB 707
กำหนดค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.13 KB 941
มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 920
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 2184
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.65 KB 896
บทความวิชาการ
การทำวิจัยในชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.59 KB 4267
เด็กก่อนวัยเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.88 KB 28899
แผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.76 KB 891
แผ่นพับศูนย์
แผ่นพับศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สระบุรี ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 556
แผ่นพับมาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 566